Tájékoztató

1. A Tanítsunk Magyarországért program ismertetése

2018-ban indult útjára az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös kezdeményezése, a Tanítsunk Magyarországért program.

A program meghatározó pillére az egyetemisták számára létrehozott mentorprogram. Lényege, hogy egyetemista hallgatók egy egyféléves egyetemi kurzus elvégzése után az egyetemi város körüli kistelepülések egyikének általános iskolájában heti 4-6 órában mentorálnak 3-5 fő, 7. osztályos diákot, felmenő rendszerben. A mentorálás célja, hogy a diákok sikerrel fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, valamint képességeiknek és készségeiknek megfelelő középfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább, végül pedig a munkaerőpiacon is boldoguljanak.

A programba hét egyetem (DE, EKE, ELTE, ME, NJE, NYE, PTE) kapcsolódott be, 2021 januárjától a Szegedi Tudományegyetem is megvalósítja a programot.

2. A Tanítsunk Magyarországért program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetemen

A Tanítsunk Magyarországért program szervezési és lebonyolítási feladatait a Szegedi Tudományegyetem oktatási vezetőségének megbízásából az SZTE Junior Akadémia végzi. Az egység munkatársai, valamint az SZTE karairól bevont oktatók biztosítják a program szervezési teendőit és szakmai színvonalát.

A Szegedi Tudományegyetem több karán (ÁJTK, BTK, ETSZK, GTK, JGYPK) számos kutatócsoport és oktató foglalkozik diákok felzárkóztatásának problémakörével. A program során erre a tudásra, tapasztalatra is építenek a szakmai koordinátorok.

A program során a mentorhallgatók két, Neptunban meghirdetett, 2–2 kredites kurzuson vesznek részt:

  • Tanítsunk Magyarországért – mentorprogram 1. felkészítő kurzus – 2022–2023-as tanév tavaszi szemeszter
  • Tanítsunk Magyarországért – mentorprogram 2. kurzus. 2022–2023-as tanév őszi szemeszter
  • 2022 szeptemberében, a tanévet közvetlenül megelőzően a mentorhallgatók közös táborozáson vesznek részt a mentorált általános iskolás tanulókkal, az SZTE Junior Akadémia szervezésében.

  2022 őszén, a TM2 kurzus során, a mentorhallgatók – oktatói koordinációval – rendszeres mentori tevékenységet folytatnak az ITM által kijelölt kistérségi általános iskolákban.

  3. A Tanítsunk Magyarországért – mentorprogram 1. felkészítő kurzus ismertetése

  A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg azokat a mentorálási elméleteket és jógyakorlatokat, amelyek a nonformális terekben és nonformális módokon valósulnak meg.

  A kurzuson cél- és értelemorientált, tapasztalati, cselekvéses tanulás részesül előnyben a mikrocsoportos mentorálás modellálásával, valamint fontos célkitűzés a hallgatók saját élményű tapasztalatokra építő felkészítése a majdani csoportos mentorálás feladataira.

  A kurzus tartalmi elemei

  • nevelésszociológiai elméletek és azok gyakorlati lefordítása,
  • a tanulás érzelmi oldalának támogatása,
  • családokkal való kapcsolattartás nem hagyományos módszerei,
  • pályaorientációs ismeretek és formatív értékelési eszköztár,
  • a csoportos mentorálás előnyei és gyakorlata


  A kurzus tematikái

  Bevezetés, kurzusismertetés, teljesítési feltételek ismertetése.
  A témára történő ráhangolás.
  A mentorálás fogalma.
  A mentor szerepe, feladata
  Interakció és kommunikáció
  Betekintés a serdülők pszichológiai sajátosságaiba
  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalma.
  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma közösségek gazdasági és kulturális jellemzői, életviteli sajátosságai
  Hatékony kommunikáció – Az eredményes kommunikáció jellemzői. Helyzetgyakorlatok
  A tanulók beilleszkedésének a nehézségei.
  Az alacsony szocializáltságú közegekből érkező gyerekekkel az iskolában
  A tanulás tanítása. Digitális tanulás lehetőségei
  A szűkebb és tágabb környezet megismerése – 1. blokk: programtervezés

   • a középfokú oktatási intézmények megismerése – szakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium
   • továbbtanulás felsőoktatási intézményben

  A szűkebb és tágabb környezet megismerése – 2. blokk: programtervezés

    • a szabadidő hasznos eltöltése – művészetek, sport, életgyakorlat
    • szakmák – cégek, vállalatok, vállalkozások

  Terepgyakorlat: A szűkebb és tágabb környezet megismerése – 3. blokk: munkaügyi központ felkeresése, az általa ajánlott lehetőségek megismerése – munkaerőpiaci lehetőségek.

  Jövőkép. Jövőképtervezés

  A kurzus zárása; táborozási feladatok; TM2 kurzus mentorálási feladatainak, teendőinek ismertetése.


  A kurzus teljesítésének követelményei

  A TM1 kurzus sikeres teljesítésének feltétele: a kurzus óráin való aktív részvétel, valamint reflexiós dolgozat megírása az órákon tanult szempontok és a megadott szakirodalom alapján. A cél az, hogy a hallgatóknak a mentorálás szempontjából releváns személyes és társas kompetenciáiról, annak fejlődéséről képet kapjunk.

  További információ: https://tmo.gov.hu/